Gerontologické centrum, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Gerontologické centrum, příspěvková organizace, je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.
Kontaktní adresa správce:
Gerontologické centrum, příspěvková organizace,
adresa: Šimůnkova 1600/5, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, IČO: 45250022,
telefon: +420 286 883 676, email: info@gerontocentrum.cz, IDDS: g55hprr
Gerontologické centrum, příspěvková organizace, ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Eva Janečková, referentka – pověřenkyně pro ochranu osobních údajů,
adresa: Úřad městské části Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8, 180 00, místnost 304,
emaileva.janeckova@praha8.cz
Gerontologické centrum, příspěvková organizace, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

  1. a)Poskytování lékařských a zdravotních služeb,
  2. b)poskytování registrované sociální služby – osobní asistence,
  3. c)poskytování registrované sociální služby – denní stacionář,
  4. d)organizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů,
  5. e)poskytování stravovacích služeb,
  6. f)zajištění ochrany majetku společnosti a bezpečnosti osob,
  7. g)zajištění interních procesů příspěvkové organizace.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a dále na základě plnění právních povinností, které se na Gerontologické centrum vztahují.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není organizaci uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u Gerontologického centra, příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 1. 2. 2019

Podepsaný GDPR dokument